Historia
bąkos
4

PROSZĘ O POMOC !!! Zapisz w punktach blaski i cienie II RP

+0
(1) Odpowiedź
McMala

. odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych I wojny św. 2. koniecznośc znalezienia nowych rynków zbytu na wytwarzane towary, ponieważ otychczasowe rynki przestały istnieć (cesarstwo niemieckie i rosyjskie) 3. problem z mniejszościami narodowymi, których łącznie było 30% 4. problem z przeprowadzeniem reformy rolnej (udało się to zrobić dopiero w 1925 r.) 5. walka o granice państwa z Rosją Radziecką 6. narzucenie Polsce tzw. małego traktatu wersalskiego, który ograniczał suwerenność państwa poprzez zgodę Polski na ingerencję Ligi Narodów w wewnętrzne sprawy Polski 7. wojna celna z Niemcami w 1925 r. o węgiel 8. wysoki poziom analfabetyzmu w byłym zaborze austriackim 9. wielki kryzys gospodarczy w latach 30, który spowodował załamanie się polskiej gospodarki, upadek handlu i przemysłu co najmniej do 1935 r. 10. Złudna wiara ekipy rządzącej(sanacji) w to, że Polskie Siły Zbrojne są potęgą militarną, zdolną odeprzeć atak wroga (Niemiec).(słabość) 11. Przeświadczenie o mocarstwowości Polski na arenie europejskiej. (słabość) 12. "Podcięcie skrzydeł" lotnictwu wojskowemu RP, przez Józefa Piłsudskiego, które w 1929 roku dopiero powstawało, a to poprzez wydanie rozkazu, w skrócie mówiącego o tym, że: "lotnictwo wojskowe służyć ma tylko do wywiadu". 13. Złe położenie geopolityczne państwa polskiego, znajdującego się pomiędzy dwoma nieprzyjaźnie nastawionymi mocarstwami - III Rzeszą i ZSRR. (tu już okres lat 30-tych). 14. Wewnętrzne spory w kraju, w latach 1918 - 26 kilkunastokrotne zmiany rządu, 15.latach 1926 - 39 rządy sanacji (cechujące się wieloma nadużyciami(vide fałszerstwa wyborcze, pobicia posłów opozycji). 16. Brak jakiegoś programu politycznego sanacji, a jeżeli już uprzeć się że jednak był to za takowy przyjąć można "kult marszałka". 17. Złe, na ogół stosunki dyplomatyczne Polski z sąsiadami, brak jakichkolwiek stosunków z Litwą (zajęcie Wilna). 18. Realizację reformy rolnej zaczęto w 1925r. lecz z powodu niewielkiego jej rozmachu (posiadacze ziemscy niechętnie "rozstawali się" z ziemią nawet za odszkodowaniem), do końca 1939r. nie zaspok

Dodaj swoją odpowiedź