Historia
jaguś0116
4

jakie znacie wojny z 16 wieku. odpiszcie prosze potrzebuje tega za 1 godzinne

+0
(2) Odpowiedź
aga81sadowska

Jako środek zapisu upływ czasu , 16 wieku trwał od 1501 do 1600 . It is regarded by historians as the century in which the rise of the West occurred. Jest uważany przez historyków za wiek, w którym powstanie na Zachodzie miało miejsce. During the 16th century, Spain and Portugal explored the world's seas and opened world-wide oceanic trade routes. W 16 wieku, Hiszpanii i Portugalii zbadać morzach świata i otworzył na świecie tras oceanicznych handlu. Large parts of the New World became Spanish and Portuguese colonies, and while the Portuguese became the masters of Asia's and Africa's Indian Ocean trade, the Spanish opened trade across the Pacific Ocean, linking the Americas with Asia. Duża część Nowego Świata stała się hiszpańskim i portugalskim kolonii, podczas gdy portugalski stał się mistrzami Azji i Afryki handlu Indian Ocean, hiszpański otwarciu handlu na Pacyfiku, łączącego obie Ameryki z Azją. In Europe, the Protestant Reformation gave a major blow to the authority of the Papacy and the Roman Catholic Church . W Europie Reformacja dała poważny cios dla autorytetu papiestwa i Kościoła rzymskokatolickiego . European politics became dominated by religious conflicts, with the groundwork for the epochal Thirty Years' War being laid towards the end of the century. Polityki europejskiej stał się zdominowany przez konflikty religijne, z podwaliny pod epokowym wojny trzydziestoletniej jest położone do końca wieku. In the Middle East, the Ottoman Empire continued to expand, with the Sultan taking the title of Caliph , while dealing with a resurgent Persia. Na Bliskim Wschodzie, Imperium Osmańskiego nadal rozwija się z sułtanem biorąc tytuł kalifa , zaś do czynienia z odrodzonym Persji. Iran and Iraq were caught by major popularity of the once-obscure Shiite sect of Islam under the rule of the Safavid dynasty of warrior-mystics, providing grounds for a Persia independent of the majority- Sunni Muslim world . Iran i Irak zostały schwytane przez głównych popularność raz niejasne szyickiej sekty Islam w okresie panowania dynastii Safawidów wojowników-mistyków, dostarczając podstaw do Persji niezależne od większości- sunnickich świecie muzułmańskim . China evacuated the coastal areas, because of Japanese piracy. Chiny ewakuowano na obszarach przybrzeżnych, ze względu na japoński piractwa. Japan was suffering under a severe civil war at the time. Japonia cierpi z powodu ciężkiej wojny domowej w tym czasie. Mughal Emperor Akbar the Great extended the power of the Mughal Empire to cover most of the Indian sub continent. Mogołów Akbar Wielki rozszerzył moc imperium Mogołów na pokrycie większości Indian kontynencie sub. His rule significantly influenced arts, culture, and religious tolerance in the region. Jego rządy znaczący wpływ sztuki, kultury i tolerancji religijnej w regionie. Copernicus proposed the heliocentric universe , which was met with strong resistance, and Tycho Brahe refuted the theory of celestial spheres through observational measurement of the 1572 appearance of a Milky Way Super Nova . Kopernik zaproponował heliocentryczny wszechświat , który spotkał się z silnym oporem i Tycho Brahe odrzucił teorię sfer niebieskich przez obserwacyjnych pomiar 1572 wygląd z Drogi Mlecznej Super Nova . These events directly challenged the long-held notion of an immutable universe supported by Ptolemy and Aristotle , and led to major revolutions in astronomy and science . Te wydarzenia bezpośrednie wyzwanie dawna pojęcie wszechświata niezmienne obsługiwane przez Ptolemeusza i Arystotelesa , i doprowadził do poważnych rewolucji w astronomii i nauki

asia258

Wojny religijne we Francji i państwach niemieckich. od 1577 wojna Rzeczypospolitej z Rosją , przeciwko wojskom cara Iwana Groźnego, wojna o Inflanty gdzie dowodził Stefan Batory, W 1600 roku walki Polsko-szwedzkie

Dodaj swoją odpowiedź