Historia
michal2155
7

1. Omów potop szwedzki. 2. Przedstaw przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-tureckich w XVII w.

+0
(1) Odpowiedź
kika772342

1.W 1655 r. Szwedzi najechali na Polskę i krok po kroku zajmowali miasta i wsie polskie dochodząc aż pod Kraków. To wydarzenie nazywamy potopem szwedzkim. Momentem kulminacyjnym była obrona Jasnej Góry, kierowana przez przeora Augustyna Kordeckiego. Szwedzi nie zdobyli klasztoru i wycofali się na północ. W przepędzeniu wroga zasłynął hetman Stefan Czarniecki. ;)) 2. Przyczyn tego konfliktu polsko tureckiego było kilka :   1. Polska oraz Turcja chciały podbić Mołdawię.  2. Wzajemnie oskarżały się o naruszanie granic. 3. Kozacy którzy byli poddanymi Rzeczypospolitej najeżdzali Imperium Osmańskie a Tatarzy często wkraczali na terytorium Polski niszcząc wszystko, grabiąc i biorąc ludność do niewoli.  4. Ostatnią przyczyną była polityka zagraniczna prowadzona przez Zygmunta III. Polska udzieliła pomocy Habsburgom w walce z księciem Siedmiogrodu, lennikiem tureckim. Turcja potraktowała to jako nieprzyjazny krok.  Przyczyny osłabienia polski: 1.Po raz pierwszy mianowicie w 1652 r. doszło do tego, że zebrany sejm zgodził się, że głosem jednego posła na słowo liberum veto mógł rozejść się sejm bez uchwalenia ustaw.  2.Następnął przyczyną było umocnienie się magnaterii. 3.Różnice majątkowe za którymi szły różnice polityczne tworzyły podatny grunt na istnienie konfliktu między majestatem a wolnością, między dążeniami króla do umocnienia swojej władzy i sprawowania kontroli nad całym systemem politycznym a dążeniem szlachty do destabilizacji tej władzy, do podważenia tej władzy i umocnienia swojej pozycji. 4. Wojny ze Szwecją i Rosja.

Dodaj swoją odpowiedź