Mathematics
Brandonhoward
4

188=4(7v-2) solve for v?

+0
(2) Answers
tdawg

188=28 v-8 28 v=188+8 28 v += 196 v=7 there u go !!!!

swagg280

188= 4(7v -2) ⇒ 188= 4* (7v) -4*2 (distributive property) ⇒ 188= 28v -8 ⇒ 188+ 8= 28v (reverse operation) ⇒ 196= 28v ⇒ v= 196/28 (reverse operation) ⇒ v= 7 Final answer: v=7

Add answer